Algemene voorwaarden
met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door Rechtmaat Juristen te Heemskerk


Artikel 1: Algemeen

1.1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen de opdrachtgever en Rechtmaat BV niet schriftelijk is afgeweken, zijn uitsluitend de hierna vermelde algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden worden geacht deel uit te maken van met Rechtmaat BV gesloten overeenkomsten, offertes, opdrachten danwel andere overeenkomsten hoe ook genaamd.

1.2. Bij samentreffen van door de opdrachtgever gehanteerde Algemene voorwaarden en de onderhavige voorwaarden zullen deze laatste voorgaan.

1.3. Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden, die in strijd zijn met deze voorwaarden, kunnen niet worden erkend, tenzij zij door Rechtmaat BV schriftelijk voor akkoord zijn verklaard


Artikel 2: Offertes

Alle door Rechtmaat BV uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk in de offerte anders is aangegeven. Het staat Rechtmaat BV echter vrij zich te beroepen op bijzondere omstandigheden en/of overmacht. Zodra Rechtmaat BV zich terecht beroept op bijzondere omstandigheden en/of overmacht ontstaan na de totstandkoming van de offerte zal Rechtmaat BV niet gehouden kunnen worden haar verplichtingen uit de offerte na te komen. Rechtmaat BV zal in dat geval geen schadevergoeding, kosten en/of interesten verschuldigd zijn.

Artikel 3: Opdracht en overeenkomsten

Een overeenkomst strekkende tot het verlenen van diensten/opdracht wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer, nadat de opdrachtgever contact heeft gezocht met Rechtmaat BV , Rechtmaat BV tegenover de opdrachtgever voor de aanvang van haar werkzaamheden duidelijk heeft doen blijken dat dit wordt beschouwd als een overeenkomst tot het verlenen van diensten/opdracht.

Een overeenkomst/opdracht wordt voorts geacht tot stand te zijn gekomen door acceptatie van een door Rechtmaat BV uitgebrachte offerte. Rechtmaat BV kan de haar gegeven opdrachten of de met haar gesloten overeenkomsten schriftelijk bevestigen.


Artikel 4: Opdrachten en wijzigingen

4.1. Wijzigingen in de opdracht nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Rechtmaat BV te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor rekening van de opdrachtgever.

4.2. De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door Rechtmaat BV.

4.3. De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever.

4.4. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de eventueel overeengekomen looptijd van de opdracht door Rechtmaat BV buiten verantwoordelijkheid wordt overschreden.


Artikel 5: Opdrachtuitvoering

5.1. Rechtmaat BV zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de opdrachtgever in acht nemen.

5.2. Rechtmaat BV draagt zorg voor de geheimhouding van alle door de opdrachtgever in het kader van de opdracht aan haar ter beschikking gestelde gegevens en informatie.

5.3. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die Rechtmaat BV nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan haar ter beschikking worden gesteld.


Artikel 6: Inschakeling derden

Indien zulks naar het oordeel van Rechtmaat BV redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de opdracht, dan wel uit de aard van de opdracht voortvloeit, is Rechtmaat BV gerechtigd om namens en voor rekening van de opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins ter beschikkingstelling van goederen en/of diensten te geven.


Artikel 7: Honorering

Honorering van de werkzaamheden geschiedt op basis van hetgeen in de offerte is vermeld of anderszins al dan niet schriftelijk is overeengekomen. Zijn er geen prijsafspraken gemaakt dan geschiedt de honorering volgens de door Rechtmaat BV gehanteerde prijzen en normen. Alle opgegeven prijzen dienen te worden vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting.
Rechtmaat BV berekent de prijzen zoals die op de dag van de facturering bij haar gelden onverlet het feit dat op andere tijdstippen andere prijzen kunnen worden gehanteerd behoudens een nadere overeenkomst. Op verzoek informeert Rechtmaat BV haar wederpartij over de door haar gehanteerde tarieven.


Artikel 8: Betaling

8.1. Declaraties zullen door ons maandelijks worden ingediend. Het staat Rechtmaat BV vrij maandelijks een voorschotdeclaratie te zenden evenredig aan de verrichte werkzaamheden. Betaling van de declaraties dient te geschieden binnen 4 weken na dagtekening. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in gebreke en is hij/zij een interest verschuldigd aan Rechtmaat BV ter grootte van 2% boven de wettelijke rente over het bedrag van de openstaande declaratie. Een compensatie van de vordering van Rechtmaat BV is niet toegestaan. Betalingen worden afgeboekt op de oudste facturen. Indien Rechtmaat BV, al dan niet na rappèl, geen betaling heeft ontvangen is zij gerechtigd haar vordering uit handen te geven en is de opdrachtgever verplicht de daaraan verbonden kosten, welke Rechtmaat BV fixeert op 15% van het verschuldigde bedrag vermeerderd met de daarover te berekenen omzetbelasting verschuldigd, met een minimum van € 100,00 exclusief omzetbelasting. Voorts is de opdrachtgever verschuldigd alle andere kosten, hoe ook genaamd, welke Rechtmaat BV moet maken om tot incassering van haar vordering te kunnen geraken.

8.2. Rechtmaat BV is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s), gerechtigd tot zekerheid voor de betaling een door haar geaccordeerde bankgarantie of letters of credits van de opdrachtgever te verlangen.


Artikel 9: Uitstel

Bij uitstel van de door Rechtmaat BV te verrichten werkzaamheden of een gedeelte daarvan, op verzoek van de opdrachtgever of om welke andere reden dan ook, zal de opdrachtgever een zodanig gedeelte van de honorering verschuldigd zijn als met de stand van de werkzaamheden overeenkomt, vermeerderd met gemaakte kosten, waaronder begrepen de kosten die door Rechtmaat BV voortvloeien uit eventueel reeds terzake van de opdracht met derden aangegane overeenkomsten.


Artikel 10: Opschorting, staking en ontbinding

10.1. Rechtmaat BV is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten of te staken, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie.

10.2. Bovendien is Rechtmaat BV gerechtigd de tussen haar en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voorzover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met Rechtmaat BV gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf.

10.3. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.

10.4. Opschorting, staking en/f ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte erkzaamheden onverlet. Daarenboven is Rechtmaat BV alsdan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interessen veroorzaakt door de tekortkoming van de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door Rechtmaat BV gederfde inkomen.


Artikel 11: Aansprakelijkheid


11.1. Rechtmaat BV is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor de schade door deze geleden als rechtstreeks gevolg van grove schuld van Rechtmaat BV zelf of van degenen die Rechtmaat BV met de leiding van de uitvoering van de opdracht heeft belast, met inachtneming van de beperkingen zoals hieronder geformuleerd en in de overigens op de opdracht toepasselijke bepalingen en met uitsluiting van iedere verdere aansprakelijkheid.

11.2. De aansprakelijkheid van Rechtmaat BV is beperkt tot 50% van het bedrag van de honorering, haar toekomende voor de uitvoering van de opdracht in verband waarmee de schade is ontstaan, met dien verstande, dat voor opdrachten met een looptijd van meer dan zes maanden, de aansprakelijkheid beperkt is tot dat gedeelte van de honorering dat verschuldigd is voor de werkzaamheden van Rechtmaat BV gedurende de laatste zes maanden voorafgaande aan het feit dat tot aansprakelijkheid heeft geleid. Deze beperking geldt voor het totaal van hetgeen de opdrachtgever en derden te vorderen zouden hebben van Rechtmaat BV en van de in lid 6 van dit artikel bedoelde personen. Indien de opdracht aan Rechtmaat BV zowel het maken van een ontwerp als de uitvoering daarvan omvat, zal ten aanzien van schade ten gevolge van ontwerpfouten onder de honorering als bedoeld in de vorige alinea worden verstaan, dat gedeelte van de totale honorering dat geacht kan worden betrekking te hebben op het maken van een ontwerp.

11.3. Overigens vervalt iedere aansprakelijkheid van Rechtmaat BV door verloop van één jaar te rekenen vanaf de dag waarop de aan Rechtmaat BV verweten fout is gemaakt danwel, indien dit niet is vast te stellen, door verloop van één jaar te rekenen vanaf de dag waarop Rechtmaat BV haar werkzaamheden voltooide.

11.4. Voor kostenramingen van werkzaamheden die namens de opdrachtgever aan derden zullen worden uitbesteed, is Rechtmaat BV niet aansprakelijk indien blijkt, dat de werkzaamheden voor de geraamde kosten niet tot stand kunnen worden gebracht.

11.5. De opdrachtgever zal Rechtmaat BV vrijwaren voor aanspraken van derden terzake van schade in verband met de uitvoering van de opdracht ontstaan, behalve voor zover Rechtmaat BV voor de schade aansprakelijk zou zijn geweest, indien de schade door de opdrachtgever was geleden en deze vergoeding van de schade had gevorderd.

11.6. De in dit artikel vervatte uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring zijn mede bedongen ten behoeve van de ondergeschikten van Rechtmaat BV en van degenen die door haar voor de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld.

11.7. Rechtmaat BV is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die waarvoor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gestel. Goederen reizen voor risico van de opdrachtgever.


Artikel 12: Overmacht

12.1. Ingeval Rechtmaat BV door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te harer keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

12.2. Onder overmacht wordt ten deze onder andere verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij Rechtmaat BV hetzij bij haar leveranciers van goederen en diensten, transportstoringen en andere buiten haar macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.


Artikel 13: Auteursrechten e.d.

Onder voorbehoud van het auteursrecht en van andere intellectuele en industriële eigendomsrechten van Rechtmaat BV worden de aan de opdrachtgever afgegeven stukken het eigendom van laatstgenoemde. De opdrachtgever zal de hem verstrekte stukken niet overdragen of in handen stellen van derden, behoudens voor zover de verwezenlijking van het werk zulks noodzakelijk maakt. De opdrachtgever zal de stukken niet gebruiken voor enig ander werk of voor herhaling van hetzelfde werk. De opdrachtgever vrijwaart Rechtmaat BV voor alle auteursrechtelijke aanspraken dan wel andere aanspraken waar derden jegens Rechtmaat BV aanspraak op maken.


Artikel 14: Awikkeling relatie

In alle gevallen, waarin de relatie tussen opdrachtgever en Rechtmaat BV eindigt, ingevolge enige bepaling van deze voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voorzover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.


Artikel 15: Partitiële nietigheid

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of anderszins onverbindend zijn, laat dit onverlet de geldig- en toepasselijkheid van de overige bepalingen.


Artikel 16: Toepasselijk recht

De offerte, opdracht of overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is onderworpen aan Nederlands Recht.


Artikel 17: Bevoegde rechter

Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden tot stand gekomen offertes, opdrachten, gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Rechtmaat BV gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Haarlem.